"Vi skal utvikle og produsere kvalitetsprodukter med minst mulig påvirkning på vårt miljø"


sammenfattende policy for kvalitets- og miljøarbeidet for Akzo Nobel Industrial Coatings AS, Kolbotn.
Vår miljørapport for Sege-anleggene kan lesas ved å klikke her, eller du kan bestille den hos vår miljøavdeling. Her finnes lenker til ulike hjemmesider på Internet. En del lenker går direkte til det angitte dokumentet og andre til åpningssiden. Nederst publiserer vi spesiell miljøinformasjon. Vi anbefaler følgende skrifter fra Arbeidstilsynet med informasjon om risker og tiltak ved arbeid med maling og lakkering.Faktaside om isocyanater/polyuretan

Faktaside om løsemidler

Herdeplast kan skade helsen din

Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen

Kjemikalieforskriften- Veiledning

Arbeidstilsynets hjemmeside.

VOC-direktivet - Utslippsreduksjon av flyktig organisk forurensning.

Enhver virksomhet som utfører transporter av farlig gods, samt som laster og losser slike transporter skal utpeke en sikkerhetsrådgiver. Kravet til sikkerhetsrådgiver finnes i Forskrift av 12. november 2002 om transport av farlig gods på veg og jernbane med veiledning, i ADR/RID 2005, kapittel 1.8.3. Ytterligere informasjon kan finnes på DSB hjemmeside.

HMS etat hjemmeside inneholder koplinger til offentlig HMS informasjon fra 4 etater.

SFT hjemmesider

Lovdata inneholder en komplett samling av norske lover og forskrifter.